Blog JSystems - z miłości do programowania

Szukaj

Wprowadzenie do języka SQL w SQL Server

SQL (ang. Structured Query Language) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych. Język SQL jest językiem deklaratywnym. Decyzję o sposobie przechowywania i pobrania danych pozostawia się systemowi zarządzania bazą danych (DBMS).


Użycie SQL, zgodnie z jego nazwą, polega na zadawaniu zapytań do bazy danych.


Zapytania można zaliczyć do jednego z trzech głównych podzbiorów: • SQL DML (ang. Data Manipulation Language – „język manipulacji danymi”),

 • SQL DDL (ang. Data Definition Language – „język definicji danych”),

 • SQL DCL (ang. Data Control Language – „język kontroli nad danymi”).


DML


DML (Data Manipulation Language) służy do wykonywania operacji na danych – do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. Najważniejsze polecenia z tego zbioru to: • SELECT – pobranie danych z bazy,

 • INSERT – umieszczenie danych w bazie,

 • UPDATE – zmiana danych,

 • DELETE – usunięcie danych z bazy.


DDL


Dzięki DDL (Data Definition Language) można operować na strukturach, w których dane są przechowywane – czyli np. dodawać, zmieniać i kasować tabele lub bazy. Najważniejsze polecenia tej grupy to: • CREATE (np. CREATE TABLE, CREATE DATABASE, …) – utworzenie struktury (bazy, tabeli, indeksu itp.),

 • DROP (np. DROP TABLE, DROP DATABASE, …) – usunięcie struktury,

 • ALTER (np. ALTER TABLE ADD, …) – zmiana struktury (dodanie kolumny do tabeli, zmiana typu danych w kolumnie tabeli).


DCL


DCL (Data Control Language) ma zastosowanie do nadawania uprawnień do obiektów bazodanowych. Najważniejsze polecenia w tej grupie to: • GRANT (np. GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON SALESLT.PRODUCT TO RAFAŁ) – przyznanie praw do MODYFIKACJI, WSTAWIANIA NOWYCH WIERSZY I USUWANIA do tabeli SALESLT.PRODUCT użytkownikowi RAFAŁ.

 • REVOKE – odebranie użytkownikowi wszystkich praw do tabeli, które zostały przyznane poleceniem GRANT.


 

Przyjdź do nas na szkolenie z baz danych SQL Server! Mamy szereg szkoleń w ofercie: SQL, T-SQL, tuning, administracja i wiele innych. Sprawdź dostępne szkolenia SQL Server
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze świeżynki pojawiające się na blogu! Zapisz się do newslettera